SV vill förkorta etableringstiden

SV Örebro län arbetar för att möta asylsökandes och nyanländas behov av bildning, integration och etablering. De använder folkbildningsinsatser för att förkorta tiden för integration och etablering. Det sker bland annat genom studiecirklar i svenska, samhälls- och arbetsmarknadskunskap samt  projektverksamhet.

Värdegrunden hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Deras syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor.

Varje dag bedriver SV svenskacirklar för asylsökande. Dessutom finns ett flertal projekt inom SV Örebro läns verksamhet som arbetar aktivt med integration:

Utveckling från dag ett finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län. Projektets övergripande mål är att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden, vilket görs genom bland annat studiecirklar där asylsökande får kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället och svensk arbetsmarknad.

Hundra år i Sverige finansieras av Arvsfonden och syftar till att starta fritidsaktiviteter kring temat Hundra år i Sverige. Projektet vill bidra till ett inkluderande fritidsliv där alla barn och unga deltar på lika villkor. Inom projektet finns cirklar inom bland annat teater, dans och matlagning.

Kulturföreningen finansieras av TIA-medel från Länsstyrelsen Örebro län och syftar till att utveckla det befintliga föreningslivet i Sverige. Kulturföreningen är en unik metod med fokus på mångfald och jämställdhet i föreningslivet. Projektet bidrar till att göra föreningslivet tillgängligt för nya medborgare och främjar ett aktivt föreningsliv.

I projektet Matchning mot jobb – Ideell sektor förmedlar jobb inom de gröna näringarna, med finansiering av Tillväxtverket, kartlägger vi behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna i Örebro län och matchar det med kompetens och intresse hos länets nyanlända. En matchning kan leda till praktik och/eller jobb.

 

0
  Liknande aktiviteter