SV vill förkorta etableringstiden

SV Örebro län arbetar för att möta asylsökandes och nyanländas behov av bildning, integration och etablering. De använder folkbildningsinsatser för att förkorta tiden för integration och etablering. Det sker bland annat genom studiecirklar i svenska, samhälls- och arbetsmarknadskunskap samt  projektverksamhet.

Värdegrunden hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Deras syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor.

Varje dag bedriver SV svenskacirklar för asylsökande. Dessutom finns ett flertal projekt inom SV Örebro läns verksamhet, några exempel från de senaste åren:

Utveckling från dag ett finansierades av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län. Projektets övergripande mål var att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden, vilket gjordes genom bland annat studiecirklar där asylsökande får kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället och svensk arbetsmarknad.

Hundra år i Sverige finansierades av Arvsfonden och syftade till att starta fritidsaktiviteter kring temat Hundra år i Sverige. Projektet ville bidra till ett inkluderande fritidsliv där alla barn och unga deltar på lika villkor. Inom projektet fanns cirklar inom bland annat teater, dans och matlagning.

Kulturföreningen finansierades av TIA-medel från Länsstyrelsen Örebro län och syftade till att utveckla det befintliga föreningslivet i Sverige. Kulturföreningen är en unik metod med fokus på mångfald och jämställdhet i föreningslivet. Projektet bidrog till att göra föreningslivet tillgängligt för nya medborgare och främjade ett aktivt föreningsliv.

I projektet Matchning mot jobb – Ideell sektor förmedlades jobb inom de gröna näringarna, med finansiering av Tillväxtverket, kartlade vi behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna i Örebro län och matchade det med kompetens och intresse hos länets nyanlända. En matchning kunde leda till praktik och/eller jobb.

0
  Liknande aktiviteter