Integritetspolicy Örebro Föreningsråd

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Integritetspolicyn riktar sig till dig som anställd eller konsult, förtroendevald, deltagare på utbildning eller arrangemang, stipendiat, hyresgäst eller till dig som på något annat sätt kommer i kontakt med föreningslivet.


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Denna policy omfattar behandling av personuppgifter som sker inom ramen för verksamhet bedriven av Örebro Föreningsråd (ÖFR) med organisationsnummer 875000-9618. Personuppgiftsansvarig är ÖFRs styrelse. Kontaktuppgifter finns på ÖFRs hemsida www.orebroforeningsrad.se.


ÖFR är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss när du:
 ingår avtal med oss (t ex medlemskap, hyresavtal, anställning)
 har en fråga och/eller kontaktar oss
 anmäler dig till någon av våra utbildningar
 är anställd, konsult eller förtroendevald
 söker jobb hos oss
 besöker våra hemsidor och accepterar cookies
 deltar i konferens eller annan mötesplats
 deltar i aktivitet som ligger till grund för statistik och uppföljning
 använder våra tjänster eller applikationer (t ex bokningssystem av lokaler)
 registreras som kontaktperson för befintlig eller potentiell kund, partner eller leverantör
 registreras som kontaktperson hos oss för din organisation

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en laglig grund att göra det.
 bedriva ändamålsenlig verksamhet enligt våra stadgar
 hantera kontaktuppgifter mm för medlemskap (fullgörande av avtal)
 uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller
arbetsrättslig lagstiftning
 publicera material i sociala medier och på hemsidor (Intresseavvägning eller samtycke)
 uppfylla våra förpliktelser i ingångna avtal
 administrera och bedriva utbildningsverksamhet (fullgörande av avtal eller intresseavvägning)
 arrangera evenemang, konferenser och bidra till andra mötesplatser (fullgörande av avtal
eller intresseavvägning)
 tillhandahålla rådgivning i föreningskunskap (fullgörande av avtal eller samtycke)

GDPR inom Örebro Föreningsråd
 tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick till medlemmar (intresseavvägning)
 hantera medlems- och kundrelaterade ekonomiska transaktioner exempelvis medlemsavgifter, hyror och deltagaravgifter (fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse)
 hantera och tilldela stipendium och utmärkelser (fullgörande av avtal eller samtycke)
 sammanställa statistisk och följa upp verksamheten (intresseavvägning)
 hantera rekryteringsprocesser (samtycke)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Dina personuppgifter delas inte utan uttryckligt medgivande med andra organisationer. Vi kan dock dela dina personuppgifter med myndigheter vid rättslig förpliktelse. Innan vi delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att tillräckliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder
vidtas.

Kommer dina personuppgifter att utsättas för automatiserat beslutsfattande?
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att efterleva kraven i gällande bokföringslagstiftning. Vi sparar även dina personuppgifter i de fall vi
bedömer dem som viktiga för statistiskt eller verksamhetsbeskrivande ändamål.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende organisationens behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns
berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Du har också rätt att ta tillbaka ett samtycke och/eller motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

GDPR inom Örebro Föreningsråd
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att du kan utöva dina
rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende organisationens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.